Všeobecné obchodné podmienky

predajne detskej obuvi Ježko Bežko

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja v obchode Ježko Bežko, medzi prevádzkovateľom/predávajúcim a kupujúcim (ďalej len “Všeobecné obchodné podmienky”)

Článok I.

VYMEDZENIE POJMOV
1. Prevádzkovateľom kamennej predajne Ježko Bežko, prevádzka Ježko Bežko, Drieňová 40, 821 02 Bratislava – Ružinov je BAGPIPERS, s. r. o., so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 125510/B. 2. Predávajúcim je BAGPIPERS, s. r. o., so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 125510/B. 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v kamennej predajni Ježko Bežko je spoločnosť BAGPIPERS, s. r. o., so sídlom Sinokvetná 1569/21, 821 05 Bratislava, IČO: 51 286 955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo 125510/B. 4. Tovarom  alebo  službou  sú  všetky  produkty  v ponuke kamennej  predajne Ježko Bežko.

 

Článok II.

CENA
1 Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme platci DPH
2 Predávajúci je viazaný cenou uvedenou v kamennej prevádzke pri predaji tovaru alebo služby.

 

Článok III.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
2. Kupujúci je povinný:

a) prevziať objednaný tovar alebo službu,
b) zaplatiť za tovar alebo službu dohodnutú odplatu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar alebo službu pri jeho preberaní.
3.  Predávajúci je povinný:

a) dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) spolu s tovarom dodať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

 

Článok IV.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava v prípade registrácie nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e – mailová adresa, prípadne v prípade záujmu aj krstné meno a mesiac a rok narodenia detí.
4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom zapojenia sa do vernostného programu.
5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
6. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel.
7 Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v obchode Ježko Bežko na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
8. Osobné údaje pre marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na
dobu piatich rokov.
9. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely.
10. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v kamennej prevádzke s registráciou vo vernostnom programe, súhlasil so zhromažďovaním získaných osobných údajov vrátane informácií o objednávkach za účelom poskytovania zliav.
11. Osobné údaje pre vernostný program v rozsahu meno a priezvisko, telefónne číslo, adresa a e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov.
12. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať vo vernostnom programe.

 

Článok V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho a vystavené v predajni na viditeľnom mieste.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
3. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 1 02/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
4. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 28.3.2018.
5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom kamenných predajní a e-shopov je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi. sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

V Bratislave, 28. 3. 2018

Ing. Andrea Gajdošová Peverley
Zodpovedná vedúca